Chcete-li používat všechny funkce webu, povolte si prosím ve Vašem prohlížeči Javascript.

Zmluvné dojednania pre online predaj

Dokument v PDF si môžete stiahnuť TU.

  1. 1. Tieto zmluvné dojednania sú platné výhradne pre zmluvný vzťah uzatvorený prostredníctvom internetového Online predajného systému, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.marcotravel.sk (ďalej len „zmluvné dojednania“).
  2. 2. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito zmluvnými dojednaniami, sa spravujú Všeobecnými podmienkami pre účasť na zájazdoch MarcoTravel.sk, cestovná kancelária, a.s., Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie a asistenčné služby Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. a príslušnými právnymi predpismi. Podmienky uvedené v zmluvných dojednaniach majú prednosť pred prípadnou odlišnou právnou úpravou uvedenou v ostatných zmluvných podkladoch.
  3. 3. Objednávateľ vyplnením nevyhnutných údajov o cestujúcich spolu s výberom objednávaných služieb a prejavenými súhlasmi so Zmluvnými dojednaniami pre Online predaj, Všeobecnými podmienkami, Dôležitými informáciami, spracovaním poskytnutých osobných údajov a s podmienkami uzavretia poistnej zmulvy Allianz – Slovenská Poisťovňa, a.s. (ak je uzatváraná prostredníctvom CK MarcoTravel.sk) a následným kliknutím na tlačítko „Objednať“, zasiela CK MarcoTravel.sk záväzný a neodvolateľný návrh na uzatvorenie Zmluvy o obstaraní zájazdu podľa § 741 a) a nasl. OZ a súčasne Poistnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“). Prijatím návrhu na uzatvorenie Zmluvy vzniká platná a účinná Zmluva s obsahom údajov o cestujúcich, objednaných služieb konkrétneho zájazdu, ktoré v návrhu na uzatvorenie Zmluvy uviedol objednávateľ. Prijatím návrhu a potvrdením záväzného obsahu Zmluvy je vygenerovanie pdf dokumentu Zmluvy, ktorá je doručená na e-mailovú adresu objednávateľa. Súčasťou Zmluvy sú aj všetky písomné doklady a informácie, ktoré objednávateľ obdrží od CK MarcoTravel.sk alebo na základe ktorých objednávateľ uzatvoril Zmluvu a to najmä ponukový katalóg, ponuka LM, Všeobecné podmienky pre účasť na zájazdoch spoločnosti Marco Group s.r.o. – MarcoTravel.sk, Zmluvné dojednania pre Online predaj zájazdov CK MarcoTravel.sk, Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie a asistenčné služby Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s..
  4. 4. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu zájazdu v rozsahu, lehote a spôsobom uvedenými na Zmluve.
  5. 5. CK MarcoTravel.sk si vyhradzuje právo odstúpiť pred začatím zájazdu od uzatvorenej Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií, ak k jej uzatvoreniu dôjde na základe technicky chybne vygenerovaných údajov internetového Online predajného systému s následkom zjavného omylu alebo chyby v zadávaných službách, cenách alebo inej špecifikácii, ktorá sa zásadne odlišuje od reálnej ponuky CK MarcoTravel.sk, čoho následkom je výrazne vyššia alebo nižšia cena zájazdu.

Dokument v PDF si môžete stiahnuť TU.